Súhlas so spracúvaním osobných údajov - vernostná karta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazník udeľuje odoslaním registračného formulára prevádzkovateľovi Róbert Gašparík s.r.o., so sídlom Zelenečská 83, 91702 Trnava, IČO: 36 279 641, emailový kontakt: marketing@gasparikmasovyroba.sk ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov, viď. registračný formulár na https://www.gasparikmasovyroba.sk/o-nas-moj-domaci-masiar

Súhlas udeľuje zaškrtnutím povinného tlačítka, na účel vystavenia vernostnej karty za účelom poskytnutia zľavy pri nákupe tovaru v predajniach v pôsobnosti prevádzkovateľa a to na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.

Zároveň ak zašktne nepovinné tlačítko, udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania noviniek, zliav a informácií o súťažiach, súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel zaradenia do pravidelného zlosovania držiteľov vernostných kariet vydaných prevádzkovateľom, cielenej marketingovej a inej podpory predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa spojenej so sledovaním nákupných zvyklostí dotknutej osoby vedúcim k prispôsobeniu ponuky tovarov a služieb pre dotknutú osobu, a to na dobu platnosti vernostnej karty.

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov zákazník udeľuje slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Poskytnutie osobných údajov na účel vystavenia vernostnej karty za účelom poskytnutia zľavy pri nákupe tovaru v predajniach v pôsobnosti prevádzkovateľa v súlade s požiadavkou zákonnosti spracúvania (na základe poskytnutého súhlasu) je požiadavkou, bez ktorej splnenia nie je možné stať sa členom vernostného programu, nakoľko členovia vernostného programu zaradení do databázy členov musia byť riadne identifikovateľní za účelom plnenia práv členov a povinností prevádzkovateľa spojených s členstvom. Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel zaradenia do pravidelného zlosovania držiteľov vernostných kariet vydaných prevádzkovateľom za účelom marketingovej podpory predaja tovarov a služieb alebo za účelom cielenej marketingovej a inej podpory predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa spojenej so sledovaním nákupných zvyklostí dotknutej osoby. neznamená automatické odmietnutie žiadosti o členstvo vo vernostnom programe.

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov berie na vedomie, že ako  dotknutá osoba má  najmä nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  • právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  • právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • právo začať konanie o ochrane osobných údajov – podľa § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.. máte právo podať návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.


Po poskytnutí osobných údajov dotknutej osoby môže prevádzkovateľ sledovať nákupné zvyklosti dotknutej osoby, a to rozsah, čas a miesto realizovania nákupu. Vyhodnocovanie uvedených údajov môže viesť k cielenej marketingovej kampani a inej podpore predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa prispôsobenej nákupným zvyklostiam dotknutej osoby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 5 rokov, resp. vo vyššie uvedených prípadoch na dobu platnosti vernostnej karty.

Príjemcom osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou je výlučne vyššie uvedený prevádzkovateľ.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa zákazník môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy:  incidenty.gasparikmasovyroba@gmail.com


V Trnave dňa: 21.5.2018