Súhlas so spracúvaním osobných údajov - newsletter

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazník udeľuje odoslaním formulára pre odber noviniek - newsletter prevádzkovateľovi Róbert Gašparík s.r.o., so sídlom Zelenečská 83, 91702 Trnava, IČO: 36 279 641, emailový kontakt: marketing@gasparikmasovyroba.sk ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov, e-mailová drasesa a mobilné telefónne číslo.

Súhlas udeľuje zaškrtnutím nepovinného tlačítka, udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielanie noviniek, akciách, súťaží, zliav, cielenej marketingovej a inej podpory predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa spojenej so sledovaním nákupných zvyklostí dotknutej osoby vedúcim k prispôsobeniu ponuky tovarov a služieb pre dotknutú osobu.

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov zákazník udeľuje slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolať súhlas s použitím e-mailovej adresy môže zákazník na konci každej e-mailovej správy - newslettera. Odvolanie súhlasu s použitím mobilného telefónneho čísla zasielaním SMS správ o novinkách môže zákazník na webovej adrese: odvolanie súhlasu so zasielaním SMS, telefonicky na čísle +421 917 360 277, alebo osobne na Mikovíniho 1, 917 01 Trnava.

Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Poskytnutie osobných údajov na účel vystavenia vernostnej karty za účelom poskytnutia zľavy pri nákupe tovaru v predajniach v pôsobnosti prevádzkovateľa v súlade s požiadavkou zákonnosti spracúvania (na základe poskytnutého súhlasu) je požiadavkou, bez ktorej splnenia nie je možné stať sa členom vernostného programu, nakoľko členovia vernostného programu zaradení do databázy členov musia byť riadne identifikovateľní za účelom plnenia práv členov a povinností prevádzkovateľa spojených s členstvom. Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom marketingovej podpory predaja tovarov a služieb alebo za účelom cielenej marketingovej a inej podpory predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa spojenej so sledovaním nákupných zvyklostí dotknutej osoby. neznamená automatické odmietnutie žiadosti o členstvo vo vernostnom programe.

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov berie na vedomie, že ako  dotknutá osoba má  najmä nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  • právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  • právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • právo začať konanie o ochrane osobných údajov – podľa § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.. máte právo podať návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.


Po poskytnutí osobných údajov dotknutej osoby môže prevádzkovateľ sledovať nákupné zvyklosti dotknutej osoby, a to rozsah, čas a miesto realizovania nákupu. Vyhodnocovanie uvedených údajov môže viesť k cielenej marketingovej kampani a inej podpore predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa prispôsobenej nákupným zvyklostiam dotknutej osoby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 5 rokov, resp. vo vyššie uvedených prípadoch na dobu platnosti vernostnej karty.

Príjemcom osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou je výlučne vyššie uvedený prevádzkovateľ.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa zákazník môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy:  incidenty.gasparikmasovyroba@gmail.com


V Trnave dňa: 1. 3. 2020

Kontaktujte nás

Róbert Gašparík, s. r. o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

Róbert Gašparík - mäsovýroba, s. r. o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

tel.: 033 552 24 24
email: kancelaria@gasparikmasovyroba.sk